top of page

מזל טוב ללידת חברת הבת של המכון!


לאחרונה הקמנו חברה בת בבעלות מלאה של המכון. חברת אישור – מו"פ נוירופסיכולוגי שתעסוק במחקר ובפיתוח של יישומים לשיפור האבחון והשיקום של אנשים עם פגיעה מוחית ואוכלוסיה שיקומית כללית. המיזם הראשון שנמצא כעת בפיתוח הוא BrainTalk,שהוא כלי טכנולוגי לזיהוי ירידה קוגניטיבית.

המיזם מפותח יחד עם שותפינו ודים קגן ופרופסור וי. אס. סברמניין מחברת Sentimatrix האמריקאית, בחברה משותפת הנמצאת בהליכי הקמה.


התחום של איתור שינויים פיזיולוגיים ובריאותיים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים הוא אחד התחומים בהם צפויות להתבצע השקעות ניכרות בשנים הבאות והצלחת המיזם עשויה להביא לפריצת דרך בתחום הבריאות. 


המיזם נבחר להיכלל במחזור השלישי של התכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200.


הקמת אישור היא חלק מהפעולות שהמכון עושה למימוש מטרותיו על ידי שיפור  שירותי השיקום הפסיכולוגי והנוירופסיכולוגי בארץ ובעולם. התנדבו לשמש בדירקטוריון החברה: עו"ד ברכה ליטבק (יו"ר), גב' דליה נרקיס, עו"ד אדם לב, מר דוד לויתן, מר גבי וייס ומר מנחם שלגי. 

 

 

bottom of page